Kuntotarkastus talon ostajalle ja myyjälle | Turku ja Varsinais-Suomi

 

Kiinteistön kuntotarkastus voi olla tarpeen, kun asuntoa ollaan myymässä tai ostamassa. Talokuntotarkastus Raimo Avellan tarjoaa ammattitaitoiset kuntotarkastukset Turussa ja lähiseuduilla. 

Talokuntotarkastuksesta jää asiakkaalle raportti, joka kertoo yksilöllisistä riskipaikoista ja virheistä. Lisäksi raportissa on huomioitu kiinteistön ikääntymiseen liittyvät korjaus- ja huoltotarpeet. Kuntotarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä kohteesta otettuihin valokuviin.

Ota yhteyttä ja tilaa ammattilaisen tekemä kuntotarkastus jo tänään.

 

Ota yhteyttä

Uusilla ja vanhoilla taloilla on omat vaatimuksensa

 

Edullisesti ostetusta talovanhuksesta voi tulla kallis, jos kuntotutkimusta ei ole tehty oikein. Perusteellinen talokuntotarkastus paljastaa virheet kiinteistön ala- ja yläpohjassa sekä lattioissa. Vanha talo vaatii usein perusteellista korjaamista, etenkin jos edellisistä korjaustöistä on kulunut aikaa.

Uudetkaan talot eivät aina ole virheettömiä. Uudehkon talon kuntotutkimus voi kertoa, minne lämpö karkaa ja miten lämmitysjärjestelmät on suunniteltu ja kytketty. Myös ilmankiertoon ja kosteusvaurioihin on kiinnitettävä huomioita, jotta hometta ja muita haitallisia mikrobeja ei pääse syntymään.

 

Ota yhteyttä

Kuntotarkastuksen työvaiheet

 

Talokuntotarkastus suoritetaan pääosin aistinvaraisin menetelmin, eikä rakenteita rikota. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota puutteisiin, jotka voidaan havaita pintapuolisella tarkastelulla. Ne voivat vaikuttaa rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen sekä asumiskelpoisuuteen.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävässä kuntotutkimuksessa on huomioitava aistinvaraisen menetelmän rajoitukset. Pintapuolisessa tarkastuksessa rakennuksen piilevät virheet, kuten mikrobiperäiset haitat, voivat jäädä huomiotta, vaikka poikkeavat hajut kirjattaisiinkin raporttiin. Tästä syystä riskirakenteisiin pureudutaan tarvittaessa tarkemmin, mutta rakenteiden avaamiseen tarvitaan kiinteistön omistajan lupa.

Laajemmat tutkimukset tehdään jatkotutkimusten tai asiantuntijalausuntojen niin vaatiessa. Tällöin tutkimukseen käytetään enemmän aikaa, ja siihen voi kuulua materiaalinäytteitä ja muita sisäilmatutkimuksia. Huomioithan, että talokuntotarkastus ja sen tulokset koskevat ainoastaan tarkastusajankohtaa. Tilanteet voivat muuttua lyhyenkin ajan kuluttua tarkastuksesta, esimerkiksi vuodon tai vesivahingon takia. Kiinnitä siis huomioita raportin tuoreuteen ja varmista, että kiinteistösi kuntotutkimus on mahdollisimman ajankohtainen.

 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Talokuntotarkastus Raimo Avellan (Y-1340673-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Raimo Avellan
050 0940 984
raimo.avellan@marttila.fi

Henkilörekisterin nimi

Talokuntotarkastus Raimo Avellan asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Talokuntotarkastus Raimo Avellan
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
raimo.avellan@marttila.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna