Kuntotutkimus kartoittaa kiinteistön kunnon | Turku ja Varsinais-Suomi

 

Kuntotutkimus on oiva tapa varmistaa kiinteistön kunto esimerkiksi asuntokaupan yhteydessä. Talokuntotarkastus Raimo Avellan tarjoaa ammattitaitoiset kuntotutkimukset Turussa, Salossa ja koko Varsinais-Suomen alueella.

Kuntotutkimus tehdään yleensä aistinvaraisin menetelmin rikkomatta talon rakenteita. Rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita ei aina voida kuitenkaan havaita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteusmittarilla havaittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä laajoja rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa on suositeltavaa tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia.

Kuntotutkimusta tehdessä ammattilaisen neuvoihin kannattaa luottaa, jotta mahdollinen vaurio ei pääse laajenemaan. Havaittuja vikoja varten tehdään asianmukainen korjaussuunnitelma. 

 

Ota yhteyttä

Lämpökuvaukset kuntotutkimuksen yhteydessä

 

Lämpökuvauksen avulla todetaan ja paikallistetaan rakennuksen energiavuodot helposti. Lämpökamera on laite, joka mittaa kuvauskohteen pinnasta luontaisesti lähtevää lämpösäteilyä. Lämpökuvauksesta saadaan paras hyöty kylmään vuodenaikaan, jolloin lämpötilaeroja on helppo havaita.

Talokuntotarkastus Raimo Avellan ei tee itse energiatodistuksia tai lämpökuvauksia, mutta ne hoituvat tarvittaessa kätevästi alihankkijoiden kautta.

 

Ota yhteyttä

Kuntotutkimus on olennainen osa omakotitalokauppaa

 

Kuntotutkimus vastaa ostajan kysymyksiin ja paljastaa tehdyt remontit sekä epäillyt riskit ja vauriot. Tarkastuksessa esille tulleet ongelmakohdat ovat näin korjattavissa, ja jatkotutkimuksiin voidaan ryhtyä välittömästi tilanteen niin vaatiessa. Sanonta ”parempi katsoa kuin katua” pitää hyvin paikkansa, sillä rakennevioista syntyneitä vahinkoja on työlästä korjata jälkikäteen.

Kiinteistön myyjällä on tiedonantovelvollisuus, ja hänen tulee kertoa ostajalle kaikki olennainen tieto kohteesta ja sen kunnosta. Yksityinen myyjä vastaa laatuvirheistä viiden vuoden ajan, asunto-osakeyhtiön vastuu kestää kaksi vuotta. Jos myyjä on elinkeinonharjoittaja, vastuuta ei rajoiteta.

Ostajan on mahdollista saada alennusta kauppahinnasta virheen perusteella. Kuitenkin, jos kuntotutkimuksen yhteydessä havaitusta vauriosta ei oteta tarkemmin selvää ja kauppa lyödään lukkoon, ei vauriota pidetä enää virheenä. Selvittämällä kiinteistön kunto huolellisesti varmistetaan sekä ostajan että myyjän oikeusturva.

 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Talokuntotarkastus Raimo Avellan (Y-1340673-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Raimo Avellan
050 0940 984
raimo.avellan@marttila.fi

Henkilörekisterin nimi

Talokuntotarkastus Raimo Avellan asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Talokuntotarkastus Raimo Avellan
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
raimo.avellan@marttila.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna